Archive for the ‘αγροτικά νέα’ Category

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της πρόωρης συνταξιοδότησης καπνοπαραγωγών

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 113, το οποίο αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών – καπνοπαραγωγών, του άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
Όσον αφορά την συγκεκριμένη απόφαση σύμφωνα με όσα αναφέρονται:
1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά και προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής.
2. Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
3. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της δυνατότητας υποβολής και Συνέχεια

Advertisements

Εγκύκλιος για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων

Οδηγίες για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα παραπληροφόρησης των αιγοπροβατοτρόφων αναφέρονται σε εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αστέριος Ροντούλης. Η εγκύκλιος που θα αποσταλεί σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αναφέρει:

Η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική και εφαρμόζεται στα αιγοπρόβατα που γεννήθηκαν μετά την 31.12.2009, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθ. 134167/18.04.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 823).

Με σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα παραπληροφόρησης των αιγοπροβατοτρόφων και με αφορμή (α) την έγκριση και επικείμενη, στο άμεσο προσεχές διάστημα, διάθεση των πρώτων ηλεκτρονικών ενωτίων και (β) την ανάγκη έγκυρης και ακριβούς ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με τις δυνατότητες και τη διαδικασία σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου τους με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ενώτιο, ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βώλος), παρακαλούμε:

1. Για την αποστολή του επισυναπτόμενου ενημερωτικού φυλλαδίου σε όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες-μονάδες (Τμήματα Κτηνιατρικής, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Κτηνιατρικά Κέντρα) και τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς σας,

2. Για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων-κτηνιάτρων σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω φυλλαδίου και τη διάχυση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των σχετικών πληροφοριών στους αιγοπροβατοτρόφους που Συνέχεια

Αλλάζουν όλα για τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 2014

ης Μαρίας Γιουρουκέλη,Ημερησία

Μέχρι τις 15 Μαΐου του 2014 όλοι οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ενίσχυσης, εάν θέλουν να λαμβάνουν την ετήσια βασική επιδότηση που θα υπολογίζεται με βάση το πόσα και ποια στρέμματα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ο κάθε αγρότης κάθε φορά. Επιλέξιμες για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα είναι εκείνες οι εκτάσεις των εκμεταλλεύσεων, στις οποίες ασκείται αγροτική δραστηριότητα.

Στις περιπτώσεις που σε μία έκταση δεν ασκείται αγροτική δραστηριότητα για συγκεκριμένους λόγους, όπως π.χ. δάσωση ή αγρανάπαυση, επιλέξιμες είναι όσες εκτάσεις αντιστοιχούσαν σε ενεργοποιημένα δικαιώματα το έτος 2008. Αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η διαδικασία του «τσεκ» της ενιαίας ενίσχυσης που καταβαλλόταν ανεξάρτητα από το αν παρήγαγε ή όχι ο παραγωγός. Μάλιστα, για τους παραγωγούς των εκτατικών καλλιεργειών (βαμβάκι, δημητριακά) τίθεται ως προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης η καλλιέργεια τριών προϊόντων, ενώ στο 7% της γης θα πρέπει να εφαρμόζεται το μέτρο της αγρανάπαυσης. Από το πακέτο ενισχύσεων της ΚΑΠ, οι χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για την επταετία 2014-2020 ανέρχονται σε 15 δισ. ευρώ και υπόκεινται σε σταδιακή μείωση. Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση της Ελλάδας για άμεσες ενισχύσεις θα είναι 2.100.027.000 ευρώ το 2014, 2.071.696.000 ευρώ το 2015, 2.043.433.000 ευρώ το 2016 και από 2.015.180.000 ευρώ τα έτη 2017-2019. Αυτό είναι και το ποσό της ετήσιας εθνικής οροφής, όπως προτείνει η Κομισιόν για τη χώρα μας και με βάση το οποίο υπολογίζονται όλα τα ποσοστά των πρόσθετων ενισχύσεων, που προβλέπει ο νέος κανονισμός: Βασική ενίσχυση, πριμ νέων αγροτών, «πράσινη πληρωμή» και μπόνους σε μικρές εκμεταλλεύσεις και μειονεκτικές περιοχές. Οι ενισχύσεις συνολικά στην Ευρώπη διατηρούνται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2013 δηλαδή πάνω από 400 δισ. ευρώ, ωστόσο από το 2014 θα ανακατανέμονται και θα λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσα από τρία κανάλια:

1) Βασικό καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

2) «Περιβαλλοντική πληρωμή».

3) Καθεστώς για τους νέους αγρότες.

Το περίγραμμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΑΠ παρουσιάστηκε στα μέσα της εβδομάδας από τον αρμόδιο για θέματα Γεωργίας επίτροπος Ντάσιαν Τσιόλος, σύμφωνα με τις οποίες:

Αλλάζουν όλα για τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 2014

Η βασική στήριξη του εισοδήματος μετά τα 150.000 ευρώ θα μειώνεται σταδιακά και θα υπόκειται σε ανώτατο όριο μετά τα 300.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση και ανά έτος.

Καμία άμεση ενίσχυση δεν θα χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από την αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών εισοδημάτων τους από όλες τις οικονομικές τους δραστηριότητες, με την εξαίρεση των δημόσιων επιδοτήσεων που προέρχονται από την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Το 30% του φακέλου για τις άμεσες ενισχύσεις θα κατευθύνεται σε μεθόδους που προωθούν τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων «περιβαλλοντική» πληρωμή». Παράλληλα, τίθενται ανώτατα όρια άμεσων ενισχύσεων για κάθε εκμετάλλευση (εκτός της «πράσινης» ενίσχυσης), πέραν των οποίων εφαρμόζονται μειώσεις ως εξής:

20% για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και ως 200.000 ευρώ.

40% για ποσά άνω των 200.000 ευρώ και ως τις 250.000 ευρώ.

70% για ποσά άνω των 250.000 ευρώ και ως τις 300.000 ευρώ.

100% για ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Μπόνους εγκατάστασης στους νέους.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει επίσης οριζόντια περικοπή της βασικής ενίσχυσης έως 3% για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος που θα μοιράζεται κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες. Επιπλέον, παρέχει πρόσθετη στήριξη στους νέους αγρότες (έως 40 ετών), θεσπίζοντας ειδικό καθεστώς που θα χρηματοδοτείται κατά 2% από τον εθνικό φάκελο των άμεσων ενισχύσεων.

Η ενίσχυση θα δίνεται ετησίως και το ανώτερο για μία πενταετία. Σύμφωνα με τα σχέδια κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από τη βασική ενίσχυση προβλέπονται οι εξής κατηγορίες ειδικών ενισχύσεων:

Υποχρεωτική «πράσινη» ενίσχυση η οποία θα καταβάλλεται στους γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Προαιρετικές στρεμματικές ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα.

Υποχρεωτική πρόσθετη ενίσχυση για τους νέους αγρότες.

Ενίσχυση για τους μικρούς αγρότες από 500 έως 1.000 ευρώ.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: στη νέα ΚΑΠ θα υπάρχουν ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης που θα συνδέονται με συγκεκριμένα είδη παραγωγής, για τα οποία θα μπορεί να δοθεί έως 5% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το 5% θα είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ διατηρείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι. Σύμφωνα με τον Τάσο Χανιώτη Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «λεφτά για τη γεωργία υπάρχουν.

Το θέμα είναι πώς θα διοχετευτούν ώστε να κρατηθεί ο κόσμος στην ύπαιθρο και την παραγωγή», αφού στοιχεία της Εurostat δείχνουν ότι η Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το 20% των παραγωγών της και το 2% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η νέα ΚΑΠ, όπως προκύπτει από τις βασικές κατευθύνσεις, θα δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη?μέλη, θα συνδυάζει τις εισοδηματικές ενισχύσεις με μέτρα για το περιβάλλον για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ θα περιλαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης των μικρών παραγωγών, καθώς και η δημιουργία «ασφαλιστικού ταμείου» σε επίπεδο κράτους-μέλους, με την οικονομική συμμετοχή της Ε.Ε., του κράτους?μέλους και του παραγωγού. Ταυτόχρονα θα παρέχονται κίνητρα για την αγροτική απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Για την προώθηση της απασχόλησης και του επιχειρηματικού πνεύματος, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων που σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τοπική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, θα δημιουργηθεί μια «πρώτη εργαλειοθήκη» για τη στήριξη σχεδίων μικροεπιχειρήσεων, με χρηματοδότηση έως και 70.000 ευρώ για μια περίοδο πέντε ετών. Θα ενισχυθούν επίσης οι ομάδες τοπικής δράσης LEADER.

Αντιδράσεις ΠΑΣΕΓΕΣ
«Η πρόταση της Κομισιόν για την ΚΑΠ μετά το 2013 δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέου πλούτου, δεν συμβάλλει στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας», τονίζει η ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία ανεβάζει τη μείωση των ενισχύσεων στην επταετία στο 9%. Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, οι προτάσεις δεν προωθούν την απασχόληση και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, ενώ, παρά το γεγονός ότι θέτει οροφή ύψους 300.000 ευρώ ανά δικαιούχο, δεν αμβλύνει τη μεγάλη ανισότητα, μιας και μόλις το 1,6% του συνολικού αριθμού των δικαιούχων με ενισχύσεις άνω των 50.000 ευρώ στην Ε.Ε.-27 απορροφά σήμερα το 32% της συνολικής αξίας των ενισχύσεων αυτών.

Αιτήσεις για «αντικατάσταση κυψελών» και «οικονομική ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας»

Με την έκδοση της υπ’ αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14-9-2010 απόφασης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της υπ’ αριθμ. 312751/728/12-1-2011 (ΦΕΚ 21/Β/2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για την τριετία 2011 – 2013.

Μεταξύ των Δράσεων του προγράμματος προβλέπεται η συνέχιση υλοποίησης των Δράσεων «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις κυψελών)». Δυνατότητα συμμετοχής στη Δράση «Αντικατάσταση Κυψελών» έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι φέρουν μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δυνατότητα συμμετοχής στη Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν φυσικά πρόσωπα «επαγγελματίες αγρότες» ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικά μελίσσια, oι οποίοι φέρουν μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ενιαία αίτηση συμμετοχής και για τις δύο δράσεις υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, μέχρι είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τον δικό του κτηνίατρο θα έχει κάθε κτηνοτρόφος

ImageΗ εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας με τη συνακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητάς του αποτελεί τον κεντρικό στόχο του θεσμού του εγκεκριμένου κτηνίατρου, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που υπογράφηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου από την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιλένα Αποστολάκη. Πρόκειται για ένα θεσμό που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και παρακολούθηση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με την ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της χώρας με πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ευζωία των ζώων.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος απεστάλη προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πρόκειται να προωθηθεί προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο εγκεκριμένος κτηνίατρος είναι ιδιώτης κτηνίατρος, ο οποίος συνάπτει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της κάθε  Περιφέρειας και  παρέχει τις υπηρεσίες του στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της δικαιοδοσίας της στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης ασθενειών των ζώων, ζωονόσων (νοσημάτων που μεταδίδονται στον άνθρωπο), ευζωίας και ελέγχου χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων στις εκτροφές παραγωγικών ζώων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Εφεξής, ο κάθε κτηνοτρόφος θα υποστηρίζεται επιστημονικά από εγκεκριμένο ιδιώτη κτηνίατρο και θα συνεργάζεται μαζί του για την ορθότερη διαχείριση της εκμετάλλευσής του.

 

Πως επιλέγεται ο κτηνίατρος

ImageΗ επιλογή των εγκεκριμένων κτηνιάτρων θα γίνεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της κάθε Περιφέρειας, οι οποίες ευθύνονται για την κατάρτιση ενός καταλόγου με τις προβλεπόμενες ανά γεωγραφική/ διοικητική περιοχή θέσεις εγκεκριμένου κτηνιάτρου, εφόσον έχει προηγηθεί η αξιολόγηση του ατομικού φακέλου με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι ιδιώτες κτηνίατροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ο ιδιώτης κτηνίατρος που εγκρίνεται πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία στην παροχή κλινικών υπηρεσιών ανάλογη με το είδος της κτηνοτροφίας της περιοχής ευθύνης τους, να γνωρίζει τη χρήση Συνέχεια

Αιτήσεις ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – Μέτρο 121, με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ. Το Μέτρο 121 του ΠΑΑ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 – 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας.

Αναλυτικά, με την ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ ενισχύονται επενδύσεις για:

– τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

-την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,

– την προστασία της δημόσιας υγείας,

– την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,

– την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου,

– την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,

– την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και Συνέχεια

Υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση καπνοπαραγωγών

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής A’ δόσης των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 220.000.000 ευρώ. Το μέτρο 144 με τίτλο «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ)», υπάγεται στην ομάδα μέτρων που κατευθύνονται προς τις περιοχές καπνοπαραγωγής. Στόχος του είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας, μέσω μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011, 2012, 2013.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η έδρα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης (όπως προσδιορίζεται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) βρίσκεται εντός καπνοπαραγωγικής περιοχής και οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής α’ δόσης, συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί από το 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% σε σύγκριση με το 2009 και η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό,
– Ενεργοποίησαν το 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας και δε θα τα μεταβάλλουν ουσιαστικά κατά την περίοδο 2010-2013,
– Καταθέτουν τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής τους, περιλαμβανομένης και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας.

Η οικονομική στήριξη μέσω του μέτρου 144 καταβάλλεται με τη μορφή φθίνουσας, κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, ως ακολούθως:

– Το έτος 2011 καταβάλλεται το 25% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009. Το ποσόν Συνέχεια