Archive for the ‘πολιτικά’ Category

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (Τ.Κ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ) για δύο έτη (2011 και 2012)

Διαβάστε παρακάτω την διακήρυξη:

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας διακηρύσσει την με ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, ενώπιον της σχετικής επιτροπής του Δήμου για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του λουτρικού συγκροτήματος ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (Τ.Κ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ) για δύο έτη (2011 και 2012) με τους παρακάτω όρους:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                      30/5/2011
Αρ. Πρωτ.: 13644

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
γ) την αριθ. 170/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του λουτρικού συγκροτήματος ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (Τ.Κ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ).
δ) την 60/2011 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ε) το Ν.3852/2010.

διακηρύσσει

την με ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, ενώπιον της σχετικής επιτροπής του Δήμου για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του λουτρικού συγκροτήματος ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (Τ.Κ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ) για δύο έτη (2011 και 2012) με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Αντικείμενο της μίσθωσης είναι η εκμετάλλευση του λουτρικού συγκροτήματος ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (Τ.Κ ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ).
Η δε αυτή εκμετάλλευση συνίσταται:
α) στη λειτουργία των ιαματικών λουτρών, β) στην ύπαρξη ξενώνων για τη διαμονή των επισκεπτών – , γ) στην ύπαρξη χώρου εστίασης – αναψυκτηρίου εντός συγκροτήματος
Για το σκοπό αυτό ο Δήμος διαθέτει:
α) συγκρότημα ξενώνων διαμονής επιφάνειας 957,33 τ.μ. συνολικής δυναμικότητας 112 κλινών (80 κλίνες Α’ τύπου & 32 κλίνες Β’ τύπου)
β) Κτίριο λουτρών, επιφάνειας 189,93 τ.μ
γ) Κτίριο εστίασης & αναψυχής με κεραμοσκεπές υπόστεγο, επιφάνειας 119,23 τ.μ
δ) Γραφείο διοίκησης, επιφάνειας 30,00 τ.μ
ε) Τουαλέτες, επιφάνειας 30,00 τ.μ
στ) Ναϊσκος, επιφάνειας 40,00 τ.μ
ζ) Πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό (έπιπλα και σκεύη)

ΑΡΘΡΟ 2 :ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα και προσόντα στην εκμετάλλευση αναλόγου επιχειρήσεως, ή σε επαγγέλματα συναφούς ιδιότητας (Ξενοδόχοι, εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων, εκμεταλλεύσεις επισιτισμού και γενικότερα εστίασης κ.α). Τα αυτά πρόσωπα συμμετέχουν είτε ασκούν είτε πρόκειται να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής από τις ως άνω κατηγορίες, δεκτοί γίνονται επαγγελματίες κάτοικοι του Δήμου Αμφιλοχίας κατά προτεραιότητα.
Αποκλείονται του διαγωνισμού εκείνοι που ως ανάδοχοι ιαματικών πηγών έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για παραβάσεις των υποχρεώσεών των ως και εκείνοι που από τις κείμενες διατάξεις αποκλείονται από τις δημοπρασίες του Δημοσίου.
Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για εμπορικές συμφωνίες ή άλλες πράξεις σχετικές με οικονομικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, τα οποία υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο μεγέθους α4, επί ποινή απαράδεκτου είναι τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σχετικά στον περί εγγυήσεων όρο).
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
4. Δήλωση περί του επαγγέλματος που ασκεί η ασκούσε κατά το παρελθόν.
5. Βεβαίωση αρμόδιου επιμελητηρίου ή αρμόδιας επαγγελματικής οργάνωσης ή άλλου επίσημου φορέα για την διαπίστωση της επαγγελματικής επάρκειας και ικανότητας (όταν απαιτείται)
6. Βεβαίωση της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το δήμο (δημοτική ενημερότητα)
7. Φορολογική ενημερότητα
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών της Λουτρικής εγκατάστασης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΜΙΣΘΩΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ως ελάχιστο μίσθωμα για την κάθε έτος ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) και είναι καταβλητέο σε τρεις δόσεις, ως εξής:
1. α’ δόση την 1η Ιουνίου και αντιστοιχεί στο 30% του επιτευχθέντος μισθώματος,
2. β’ δόση την 31 Αυγούστου και αντιστοιχεί στο 35% του επιτευχθέντος μισθώματος
3. γ’ δόση την 15 Νοεμβρίου και αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 35% του επιτευχθέντος μισθώματος .
Εξαιρείται ο πρώτος χρόνος λειτουργίας (2011), που η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.
Το χαρτόσημο του μισθώματος και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους (τέλη ύδρευσης, τηλεφωνικά τέλη, αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες αγοράς καυσίμων κλπ) βαρύνουν τον μισθωτή.
Ο μισθωτής κατά την καταβολή των μισθωμάτων θα προσκομίζει παραστατικά εξόφλησης των οικονομικών του υποχρεώσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και μετά.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ρητά συμφωνείται ότι οι τιμές χρέωσης των δωματίων των ξενώνων και του εισιτηρίου στα Λουτρά θα παραμείνουν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και καθορίζονται ως εξής:
Α) η τιμή χρέωσης δωματίου Α’ τύπου ορίζεται σε 7 ευρώ/άτομο/ανά διανυκτέρευση
Β) η τιμή χρέωσης δωματίου Β’ τύπου ορίζεται σε 5 ευρώ/άτομο/ανά διανυκτέρευση
Γ) η τιμή εισιτηρίου λουτροθεραπείας ορίζεται σε 3 ευρώ/άτομο/ ανά διάρκεια λουτροθεραπείας. Η συνήθης διάρκεια της λουτροθεραπείας ανέρχεται σε είκοσι λεπτά της ώρας.
Δ) οι τιμές στο εστιατόριο – αναψυκτήριο θα ακολουθούν τις κατώτατες τιμές που προβλέπεται από τις αγορανομικές διατάξεις ή περί κυλικείων

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Εκείνος που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της περί κατακυρώσεως αποφάσεως του διαγωνισμού να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Αμφιλοχίας, Γ. Στράτου 5 – β’ όροφος, προς υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, αφού εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις υποχρεώσεις του (προσκόμιση εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της συμβάσεως κλπ). Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο καθίσταται αυτομάτως και χωρίς ειδοποίηση έκπτωτος. Η έκπτωση κυρώνεται στην αμέσως επόμενη συνδρίαση της Οικονμικής Επιτροπής του Δήμου. Η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του ΔΗΜΟΥ.
2. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική μεταβίβαση της χρήσης του μισθίου είτε με υπεκμίσθωση είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και με οποιοδήποτε τύπο από τον μισθωτή σε τρίτο
3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τη Λουτρική Εγκατάσταση, καθ΄ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως στο πρέπον τουριστικό επίπεδο και να εκμεταλλεύεται αυτό κατά τρόπον που να εξυπηρετεί πλήρως τους λουόμενους και τις τουριστικές επιδιώξεις του ΕΟΤ. Οι υποχρεώσεις αυτές ρητώς συμφωνούνται ως ουσιώδης όρος της συμβάσεως.
4. Το μισθωτή βαρύνει η δαπάνη για τις απαραίτητες για τη λειτουργία της Λουτρικής Εγκατάστασης των Ξενώνων, των Λουτρών , του κτιρίου εστίασης – αναψυκτηρίου και των λοιπών εγκαταστάσεων, εργασίες αποχέτευσης – ύδρευσης, εργασίες συντήρησης και επισκευής κλπ.
5. Η ευθύνη και η μέριμνα για την έκδοση αδείας λειτουργίας των Ξενώνων, των Λουτρών και του αναψυκτηρίου – εστιατορίου (αν απαιτούνται) ανήκει στον μισθωτή και πραγματοποιείται με δική του δαπάνη.
6. Δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή ή έργο χωρίς την έγκριση από το Δήμο Αμφιλοχίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Αμφιλοχίας μπορεί, να καταγγείλει την μίσθωση και να προβεί στην καταστροφή αυτού (του έργου) με δαπάνες του αναδόχου κατά την ελεύθερη κρίση του. Πάσης φύσεως έργα ή κατασκευές που θα έχουν κατασκευασθεί με την ευθύνη του μισθωτή, περιέρχονται στην κυριότητα του ΔΗΜΟΥ, χωρίς καμία απαίτηση ή αξίωση εκ μέρους του μισθωτή.
7. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει στο σχετικό συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τα δικαιώματα του ΔΗΜΟΥ επί του μισθίου και γενικά του Συγκροτήματος Ιαματικών Λουτρών , να καταγγέλλει αμέσως κάθε καταπάτηση καθώς και κάθε απόπειρα καταπάτησης ευθυνόμενος απέναντι στο ΔΗΜΟ για κάθε, έστω και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων.
9. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης του χώρου των εγκαταστάσεων από της λήξεως της λουτρικής περιόδου έτους 2011 έως και την έναρξη της περιόδου έτους 2012.
10. Κατά τη λήξη της συμβάσεως ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στο ΔΗΜΟ το μίσθιο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε, συντασσόμενου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στον ανάδοχο στην υπάρχουσα κατάσταση αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. Σε εφαρμογή της παρούσας θα ακολουθήσει πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του εκπροσώπου του Δήμου με τον μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η μίσθωση ορίζεται για δύο (2) έτη, ήτοι εκείνη των ετών 2011 και 2012. Ως ημερομηνία λήξης του μισθώματος ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2012 (λήξη λουτρικής περιόδου).
Η λουτρική περίοδος θεωρείται ότι αρχίζει την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου και για το πρώτο αρχίζει την 15η Ιουνίου.
Σιωπηρή παράταση του χρόνου μισθώσεως δεν χωρεί σε καμιά περίπτωση.
Ρητώς δηλούται ότι επί της μισθώσεως των Ιαματικών Πηγών δεν έχουν εφαρμογή οι περί των εμπορικών μισθώσεων διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α) Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατατίθενται εγγυητικές επιστολές τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακατάθεσης από το Τ.Π. κ. Δ. ποσού 2.500,00 € υπέρ του Δήμου Αμφιλοχίας διάρκειας ισχύος δύο (2) μηνών .
Β) Ως εγγύηση λειτουργίας θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακατάθεσης από το Τ.Π. κ. Δ. ποσοστού 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί υπέρ του Δήμου Αμφιλοχίας .

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 10 / 6 / 2011 στα γραφεία του Δήμου Αμφιλοχίας, 2ος όροφος και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή θα μπορεί δε να συνεχίζεται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού και πέραν της ώρας που ορίζεται στην διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.
Μετά την λήξη διεξαγωγής απαγορεύεται απόλυτα η υποβολή αντιπροσφορών επειδή αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας του Δήμου [Επιτροπή δημοπρασιών].
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στην δημοπρασία αυξάνουν την τιμή εκκίνησης που καθορίστηκε με το άρθρο 3 της παρούσης τουλάχιστον σε ακέραιες εκατοντάδες ευρώ.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, προσκομίζοντας σχετική εξουσιοδότηση.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο πλειοδότη σε όσους ακολουθούν κατά σειρά, πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η μη τήρηση των όρων της σύμβασης από μέρους του μισθωτή συνεπάγεται τη λύσης της μισθώσεως, την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο και την κατάπτωση υπέρ του δήμου της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απολύτως προς τις διατάξεις που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν μελλοντικά για τα Υδροθεραπευτήρια και στις διαταγές που εκδίδονται κάθε φορά για τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
2. Για την είσπραξη των λουτρικών δικαιωμάτων ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί εισιτήρια για κάθε κατηγορία λουτρικού δικαιώματος, τα οποία θα εκτυπώνει με δικές του δαπάνες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα φέρει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση από την αιτία αυτή.
3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα από τις κείμενες διατάξεις τυχόν επιβαλλόμενα βιβλία και στοιχεία.
4. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ θα διενεργεί τον έλεγχο της τηρήσεως των υποχρεώσεων του αναδόχου γενικώς, οποτεδήποτε κρίνεται τούτο σκόπιμο είτε με δικούς του υπαλλήλους είτε με τρίτους για λογαριασμότου.
5. Ο ΔΗΜΟΣ δεν έχει ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για αποζημίωση ή απαλλαγή ή μείωση του μισθώματος ή παράταση του χρόνου παραχωρήσεως από το λόγο ότι υπέστη ζημίες ή βλάβες ή δεν μπόρεσε να λειτουργήσει τα Λουτρά από οποιαδήποτε αιτία, ιδιαίτερα λόγω αλλοιώσεως της φύσεως ή ποιότητας των υδάτων (Ιαματικών Πηγών) ή μειώσεως της ποσότητας αυτών.
6. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ξενώνων, των Υδροθεραπευτηρίων των Ιαματικών Πηγών προσλαμβάνεται δε και απολύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6.1 Ιατρός – Επόπτης – Χρόνος λειτουργίας
Οι διοριζόμενοι ιατρός και επόπτης ασκούν γενικά την εποπτεία για την
ομαλή λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, ο δε ανάδοχος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και υποδείξεις αυτών.
7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάσταση του προσωπικού θεωρημένη αρμοδίως.
8. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει απροφασίστως με εντολή του ΕΟΤ ή του ΔΗΜΟΥ ή αρμοδίων άλλων υπηρεσιών στην απομάκρυνση από τις υπηρεσίες του οποιουδήποτε από το προσωπικό, εφόσον διατυπωθούν δικαιολογημένα παράπονα ή διαπιστωθεί ακαταλληλότητα αυτού.
9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντιρρήτως με τις περί υδροθεραπευτηρίων εκδιδόμενες διατάξεις, ιδιαίτερα δε με εκείνες που αφορούν την τήρηση των όρων υγιεινής, καθαριότητος, εξυγιάνσεως και καλής εμφανίσεως υδροθεραπευτηρίων.
10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά την σειρά προτεραιότητας των λουομένων βάσει του αύξοντα αριθμού των εκδιδομένων κάθε φορά εισιτηρίων λούσεων ή άλλου τρόπου που έχει καθοριστεί από τον ΕΟΤ ή του Κανονισμού.
11. Ο ανάδοχος σε ότι αφορά την λειτουργία της λουτροπόλεως είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού των λουτροπόλεων
12. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την αξία των εντύπων και βιβλίων, εισιτηρίων λούσεως κλπ
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαφυλάξει τη φήμη των Λουτρών και να προβεί στη διαφήμιση αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπη και ηλεκτρονική καταχώρηση, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ) με δικές του δαπάνες.
14. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή παντός εξόδου δημοπρασίας, ήτοι τελών χαρτοσήμων- συμφωνητικού- αντιγραφικών εξόδων-κηρυκείων κ.λ.π

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στα δημοσιότερα σημεία αυτού. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού, και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00.
Διεύθυνση: Γ. Στράτου 5, Τηλέφωνο: 26423060406 FAX:26423060408
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Advertisements

Ένα ντοκιμαντέρ που αξίζει να το δείτε.

Η εκπομπή ‘Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα’ είναι ίσως απο τις καλύτερες εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης(να και κάτι που αξίζει να πληρώνουμε την ΕΡΤ).Ο Στέλιος  Κούλογλου γύρισε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας δείχνει την άλλη όψη της Ελλάδας .Στο Α μέρος καλύπτει ιστορίες απο ανθρώπους που τόλμησαν να αλλάξουν την μοίρα τους και βαδίζουν για ένα ακόμα πιο καλύτερο μέλλον για την κοινωνία τους και την χώρα τους γενικότερα.Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Η άλλη Ελλάδα:Nτοκιμαντέρ αντίδοτο στην εθνική μας κατάθλιψη».Εγω θα συμπλήρωνα «εθνική-τοπική» κατάθλιψη για την περιοχή μας που όμως υπάρχει ακόμα ελπίδα να αλλάξουμε όπως και οι πρωταγωνιστές.Καλή προβολή!!

Η άλλη Ελλάδα (Α’): Ντοκιμαντέρ αντίδοτο στην εθνική μας κατάθλιψη

Το «Ρεπορτάζ Xωρίς Σύνορα» με τον Στέλιο Κούλογλου ταξιδεύει στην Ελλάδα,
παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες, επιστημονικές προτάσεις και δράσεις που
ξεχώρισαν και ξεχωρίζουν. Πρόσωπα που με τη φαντασία, τις γνώσεις, την επιμονή
και την αγάπη για τον τόπο τους πρωτοπορούν, βραβεύονται και καταφέρνουν να
δώσουν την εικόνα μιας «άλλης» Ελλάδας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι
εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα
.

Στην Ανάβρα, ένα ορεινό χωριό σε απόσταση 40χλμ. από τον Αλμυρό Βόλου,
συναντάμε τον Δημήτρη Τσουκαλά, τον άνθρωπο που με μοναδικό κίνητρο την
αγάπη για τον τόπο του μεταμόρφωσε την περιοχή, μετατρέποντας τα
μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, μηδενική ανεργία,
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, αιολικό πάρκο με 20 ανεμογεννήτριες, πρότυπες
κτηνοτροφικές υποδομές, περιβαλλοντικό – πολιτιστικό πάρκο 240 στρεμμάτων
είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν το «θαύμα» της Ανάβρας.

Στο Σέσκλο Μαγνησίας, γνωρίζουμε ένα δημοτικό σχολείο διαφορετικό από όλα τα
άλλα. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται… τραπεζοκόμοι, παραμένουν στο σχολείο και εκτός
του ωραρίου τους, σερβίρουν τα παιδιά, μιλούν μαζί τους για τις τροφές και
προσπαθούν να τα μυήσουν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Επισκεπτόμαστε τα Τρίκαλα, τη θεσσαλική πόλη που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πιο «έξυπνων» πόλεων της Ευρώπης. Εκτενές
δίκτυο δωρεάν wi-fi προς όλους, εξελιγμένο σύστημα τηλε-ιατρικής και τηλε-
πρόνοιας για ασθενείς με καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, υπέρταση και ζάχαρο,
η ηλεκτρονική υπηρεσία παραπόνων «Δημοσθeνης», είναι μερικές μόνο από τις
υπηρεσίες που βελτιώνουν τα τελευταία χρόνια την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην Ασπροκκλησιά του Δήμου Χασίων, οκτώ γυναίκες αντιστέκονται στην
οικονομική κρίση. Τα μέλη του Γυναικείου Συνεταιρισμού συνεχίζουν την
παράδοση των γιαγιάδων τους, διοχετεύοντας τα προϊόντα τους σε όλη τη χώρα,
με τη φήμη τους να φτάνει μέχρι τη μακρινή Αυστραλία.

Στη Λάρισα, η πρόταση του Δημήτρη Κουρέτα αποσκοπεί να δώσει λύση στη
διάθεση των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων. Ένα νέο τρόφιμο, το οποίο
παρασκευάζεται σχεδόν εξʼ ολοκλήρου από τυρόγαλα αποτελεί ένα επισιτιστικό
προϊόν μεγάλης διατροφικής αξίας, ιδιαίτερα γνωστό στις επιχειρήσεις τροφίμων
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη Θήβα, ο φακός του «Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα» βρέθηκε στο Γυμνάσιο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί μέσα στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα. ΟΣτέλιος Κούλογλου συναντά τον Κλήμη Πυρουνάκη, Διευθυντή του σχολείου τωνφυλακών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βοηθά τις κρατούμενες να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Μία από αυτές, η Μαρίνα Λιτβίνοβα, το κορίτσιπου πήγε… φρουρούμενο να δώσει εξετάσεις και τελικά κατόρθωσε να εισαχθείτρίτη στη Νομική Αθηνών.

Το νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο δήμο Αμφιλοχίας

Στο παρακάτω link υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τις νέες θέσεις ευθύνης στο δήμο Αμφιλοχίας.Η συγχωριανή μας  Λαμπράκη Φρειδερίκη ανέλαβε χρέη γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.Της ευχόμαστε καλή δύναμη!!

http://inachosvaltou.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

 

Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 2010 Δήμου Αμφιλοχίας.

Δήμος Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
A 77/77 / 100,00 % 26.295 15.979 / 60,77 % 15.381 / 96,26 % 449 / 2,81 % 149 / 0,93 %

Α’ Κυριακή

Α/Α

Υποψήφιος / Συνδυασμός

Ποσοστό

Ψήφοι

Εδρες

2

Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου / ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

54,26

8.346

16

3

Πρεβεζιανός Ιωάννης του Περικλή / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ

38,59

5.936

9

1

Γιαννακάκης Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

7,15

1.099

2

Τα αποτελέσματα της παράταξης Κοιμήση σε σταυρούς στο σύνολο.

Εκλογική Περιφέρεια Αμφιλοχίας
1.ΨΩΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1457
2.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1034
3.ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1001
4.ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 891
5.ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 865
6.ΜΑΡΓΑΡΗ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 821
7.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 722
8.ΤΣΟΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 640
9.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 626
10.*ΚΟΣΜΑ ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 544
11.ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 553
12.ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 519
13.ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 481
14.ΜΠΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 466
15.ΣΑΚΑΠΕΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 441
16.ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 406
17.ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 399
18.ΜΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 366
19.ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 304
20.ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 260
21.ΒΛΑΧΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 254
22.ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210
23.ΜΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 197
24.ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 169

Εκλογική Περιφέρεια Ινάχου
1.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1173
2.ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΈΦΗ) 1065
3.ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 908
4.ΣΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 796
5.ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 781
6.ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 589
7.ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) 586
8.ΚΛΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 526
9.ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 516
10.ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 513
11.ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 512
12.ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 300

Εκλογική Περιφέρεια Μενιδίου
1.ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 820
2.ΑΛΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 435
3.ΜΠΑΚΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 366
4.ΚΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 311
5.ΡΕΒΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 308

πηγή:http://amfiloxia-news.blogspot.com/

Γ.Γ. Ισότητας Φύλων: «Αψηφήστε τα Στερεότυπα. Σε αυτές τις εκλογές, Ψηφίστε και Γυναίκες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες της Ημερίδας που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) στην οποία παρουσιάσθηκε η καμπάνια για την προώθηση των γυναικών στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010.  Η Υφυπουργός κα. Θεοδώρα Τζάκρη κήρυξε την έναρξη των εργασιών αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Το μήνυμα «Αψηφήστε τα στερεότυπα – Σε αυτές τις εκλογές ψηφήστε και γυναίκες», θα θέλαμε να γίνει και σύνθημα. Σύνθημα έμπνευσης, συμμετοχής και εγρήγορσης των γυναικών, είτε ως υποψηφίων είτε ως ψηφοφόρων. Σύνθημα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αποδοχής των γυναικών από τους άνδρες, είτε ως συνυποψηφίους, είτε ως ψηφοφόρους», τόνισε η Υφυπουργός.

Σημείωσε ακόμη ότι «Η ισότητα ανδρών και γυναικών και η ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της ζωής αποτελεί αναμφισβήτητα βασική αρχή της δημοκρατίας, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως της Ελληνικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι θεσμικές μας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων δεν περιορίζονται μόνο στην προώθηση της αντιπροσώπευσης στα περιφερειακά και δημοτικά όργανα μέσα από το Πρόγραμμα ‘’Καλλικράτης’’, αλλά αφορούν την ευρύτερη υποστήριξη των γυναικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιτομή όλων των θεσμικών παρεμβάσεων αποτελεί ο νέος νόμος για την προώθηση της  ουσιαστικής ισότητας των φύλων, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας. Οι καινοτομίες του προτεινόμενου νομοσχεδίου αφορούν στην θέσπιση ενεργών πολιτικών για την πραγματοποίηση της αρχής της ισότητας των φύλων, στην προβολή της αρχής της ισότητας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα της χώρας και το πιο σημαντικό στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής των πολιτικών και ελέγχου των αποτελεσμάτων. Για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων σε διοικητικό και νομοθετικό  επίπεδο διατίθεται κονδύλι 70.000.000 € από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Η κα Τζάκρη αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη σταδιακής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) και τόνισε ότι για τη ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προβλέπονται συγκεκριμένες πολιτικές ισότητας όπως:
– Η διατήρηση της ποσόστωσης ενός τρίτου (1/3) υπέρ κάθε φύλου του συνολικού αριθμού των μελών των περιφερειακών και δημοτικών Συνέχεια

Το Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου Αμφιλοχίας Γιάννη Πρεβεζιάνου

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ανδρίκουλα Σοφία του Ιωάννη
Δράκος-Γαλάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Ζάγκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Καραδήμας Γεώργιος του Χρήστου
Κατσούδα Ελευθερία του Κωνσταντίνου
Κατσούλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Λιάπης Γεώργιος του Δημητρίου
Μαχαίρας Απόστολος του Χαραλάμπους
Μιμηγιάννης Απόστολος του Ιωάννη
Μπεκιάρης Χρήστος του Βασιλείου
Μπουραλέξης Γεώργιος του Ιωάννη
Μύγας Ευάγγελος του Χρήστου
Παπαγεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου
Σακαρίκας Χρήστος του Δημητρίου
Σαλμά Μαρία του Γεωργίου
Σαλμάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Σπανού Ζωή του Χαρίλαου
Τάτση-Καλαϊτζόγλου Αργυρώ του Νικολάου
Τσιρογιάννης Απόστολος του Χαριλάου
Τσιτσομήτσος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
Φωλιάς Παναγιώτης του Γεωργίου
Χήρας Δημήτριος του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΝΑΧΟΥ

Αραπογιάννης Κωνσταντίνος του Σωκράτη
Κασκαούτη Ευαγγελή του Νικολάου
Κατσιούλης Μάρκος του Νικολάου
Μανώλης Παναγιώτης του Χριστόφορου
Μίγδου-Καρβέλα Ελευθερία του Παύλου
Μπλατζούκας Ιωάννης του Ηλία
Ρεντζούλας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Ριζογιάννης Κωνσταντίνος του Ανδρέα
Σαλταούρας Ελευθέριος του Θωμά
Σκλείδας Μάρκος Συνέχεια